Spletne povezave

Poklicni kažipot (opisi poklicev, filmi)
Interaktivni računalniški program za izbor poklicev
   Dijaski.net, kontaktni podatki o vseh srednjih šolah v Sloveniji in izobraževalnih programih
Slovenske srednje šole https://slovenskesrednjesole.si
 E-svetovanje pri zaposlitvi in poklicni orientaciji (razišči svoje interese, lastnosti, zaposlitvene cilje
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ (vpis v srednje šole)
 Štipendiranje
 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

 

 

 

Dodatna strokovna pomoč

Otroci s posebnimi potrebami in dodatna strokovna pomoč (DSP)


Dodatna strokovna pomoč je pomoč za učence, ki so z odločbo o usmeritvi usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

To so:

 • učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
 • učenci z govorno jezikovno motnjo,
 • dolgotrajno bolni,
 • učenci z ADD (motnja pozornosti) in  ADHD (motnja pozornosti in hiperaktivnost),
 • gibalno ovirani,
 • slepi in slabovidni,
 • gluhi in naglušni,
 • otroci z avtizmom,
 • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Dodatna strokovna pomoč (DSP)

 • se izvaja v času pouka. V dogovoru s starši in učencem, se izvaja tudi v času izven pouka.
 • se glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oz. motenj izvaja v oddelku ali izven oddelka.
 • se lahko izvaja individualno ali v skupini.

Število ur (od ene ure do pet ur) DSP je določeno z odločbo o usmeritvi od katerih je ena ura opredeljena kot svetovalna storitev. V odločbi je opredeljen tudi naziv izvajalca DSP.

V odločbi o usmeritvi je opredeljen:

 • program vzgoje in izobraževanja,
 • vrtec, šola ali zavod,
 • datum vključitve,
 • dodatna strokovna pomoč,
 • prilagoditve opreme, prostora in izvajanja programa,
 • dodelitev spremljevalca idr.

Svetovalna storitev je namenjena zagotavljanju pogojev za bolj uspešno in kakovostno delovanje podpornega okolja v celostni skrbi za učenca in premagovanju njegovih primanjkljajev. Svetovalna storitev je namenjena družini učenca in strokovnim delavcem, ki z njim delajo. Izvajajo jo strokovni delavci šole, ki jih določi strokovna skupina na podlagi ciljev zasledovanih v individualiziranemu programu učenca.

Individualiziran program (IP) je z zakonom predpisan dokument, ki ga oblikuje strokovna skupina za vsakega otroka, učenca s posebnimi potrebami.

Strokovno skupino za izdelavo IP sestavljajo strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju vzgojno izobraževalnega programa za otroka s posebnimi potrebami (OPP).

Z IP se določi:

 • organizacija in izvedba vseh oblik DSP,
 • cilje in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih,
 • strategije vključevanja OPP v skupino,
 • potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja,
 • potrebne prilagoditve pri doseganju standardov in napredovanju,
 • uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije,
 • po potrebi izvajanje fizične pomoči,
 • izvajanje tolmačenja v slovenskem jeziku,
 • potrebne prilagoditve pri organizaciji pouka,
 • časovna razporeditev pouka,
 • veščine za čim večjo samostojnost v življenju.

Dodatno strokovno pomoč na OŠ Franca Rozmana Staneta izvajajo:

Izvajalka Kontakt Govorilne ure
Lea Vodička, univ. dipl. pedagog in inkluzivni pedagog lea.vodicka@osfrslj.si

po  dogovoru 

 

Tanja Čarman, univ. dipl. socialni pedagog tanja.carman@osfrslj.si

Četrtek:

10.15 – 11.00

Tjaša Tavčar, mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike tjasa.tavcar@centerjanezalevca.si

Petek:

11.05 – 11.50

Martina Gabrijel, profesorica defektologije martina.gabrijel@centerjanezalevca.si

Ponedeljek:

10.15 – 11.00

 

Irena Fifolt, profesorica defektologije

 

 

Po dogovoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Vpis v 1. razred


VPIS v 1. RAZRED za šolsko leto 2023/24

Spoštovani starši,

vabimo vas, da vpišete svojega otroka v 1. razred osnovne šole.

Vpis bo potekal v OŠ Franca Rozmana Staneta, Prušnikova ulica 85, Ljubljana – Šentvid in sicer:   

 • od torka, 14. februarja 2023,
 • do petka, 17. februarja 2023,
 • od 8.00 do 12.00 in od 16.00 do 19.00.

 Želeni termin vpisa si izberete s klikom na spodnjo povezavo:

Termini za vpis  v 1. razred (klikni sem)

 


Pogoji za vpis

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju 2023 bomo tako vpisovali otroke, rojene od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, za naslednje šolsko leto. Starši boste obveščeni z vabilom po pošti.

Šolski okoliš

Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

V primeru, da starši želijo otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš:

 • obvezno vpišejo otroka pri nas,
 • na izbrano šolo (v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovijo pisno vlogo, v kateri navedejo razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želijo prepisati otroka v našo šolo in ne živijo v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želijo vpisati otroka.

 

Ugotavljanje pripravljenosti

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

 

Odložitev šolanja

Učencu se med šolskim letom v prvem razredu lahko na predlog šolske svetovalne službe, šolske zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

 

Učenci s posebnimi potrebami

Starši imajo pravico otroka s posebnimi potrebami vpisati v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno prebiva, razen če ta šola ne izpolnjuje pogojev in je zaradi tega otroku s pravnomočno odločbo o usmeritvi, ki jo izda ZRSŠ, določena druga ustrezna osnovna šola.

Povzeto po Zakonu o osnovni šoli. Vpis otrok v javno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13,46/16-ZOFVI-L).

 

 


 

Sprememba sklepa o merilih v primeru omejitve vpisa v SŠ

Spoštovani devetošolci, devetošolke, spoštovani starši!

Ker je bila zaradi situacije v državi in razglasitve pandemije sprejeta odločitev, da se nacionalno preverjanje znanja na osnovnih šolah za učence 9. razredov v tem šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedlo, je bilo treba navedeni sklep o merilih iz leta 2008 v tem delu popraviti oziroma spremeniti.

Sprememba sklepa o merilih v primeru omejitve vpisa se tako nanaša na popravek prvega in drugega odstavka 4. točke sklepa iz leta 2008, in sicer tako, da v primeru, če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen vseh obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole, se izbira med njimi namesto uporabe točk, doseženih na nacionalnem preverjanju znanja, opravi na podlagi uporabe seštevka točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole pri predmetih slovenščina (italijanščina oziroma madžarščina kot materni jezik), matematika in prvi tuj jezik. Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko kandidat dobi največ 45 točk.

Opisana rešitev je zgolj začasna in velja samo za vpisni postopek kandidatov, ki se vpisujejo v srednje šole v šolsko leto 2020/2021.   

Lep dan,
Olga Oven, šolska svetovalna delavka

Sprememba pri postopkih usmerjanja otrok

V času, ko izvajamo delo, izobraževanje na daljavo, je sprememba tudi glede postopkov usmerjanja otrok.  

Sporočilo Zavoda RS za šolstvo

Obveščamo vas, da je bil sprejet Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ, v nadaljevanju interventni zakon) – Ur. l. RS, št. 36/2020), ki velja od 29. 3. 2020 dalje.

Določbe navedenega zakona veljajo med drugim tudi za nosilce javnega pooblastila, ki ga ima Zavod RS za šolstvo na področju vodenja postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami.

V skladu z določbami interventnega zakona vas obveščamo, da od 29. 3. 2020 dalje:

 • ne sprejemamo zahtev za začetek postopka usmerjanja in zahtev za spremembo usmeritve oddane na pošto ali poslane na spletni naslov: usmerjanje@zrss.si
 • ne poteka osebno vročanje odločb o usmeritvi in
 • ne tečejo roki v posamičnih upravnih zadevah.

S potekom postopka usmerjanja bomo nadaljevali po preklicu ukrepov sprejetih iz tega zakona, ki veljajo do prenehanja razlogov, kar bo ugotovila Vlada RS s sklepom, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020.

Celotna novica: https://www.zrss.si/objava/zacasni-ukrepi-na-podrocju-vodenja-postopkov-uopp

 

 

 

 

Pomembno je počutje doma

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Teče že tretji teden pouka na daljavo. Naše življenje in neposredni socialni stiki se odvijajo v krogu družine. S sorodniki,  prijatelji, sošolci in drugimi smo v stiku le preko telefonov in socialnih omrežij. Včasih imamo občutek, da se nam je življenje postavilo na glavo. Naša šola je nenavadno tiha. Ob vstopu skozi »najtežji predmet na šoli« (po izjavi pisatelja Slavka Pregla) se ne sliši igranja klavirja, učiteljevih razlag, utihnil je otroški živ – žav,  le šolski zvonec se ne meni za spremembe.

Kar naenkrat smo bili vsi postavljeni pred nove izzive. Dnevni ritem se nam je popolnoma spremenil. Da bi uspešno omejili širjenje korona virusa COVID19, večina upošteva navodilo »ostanidoma«. Pri tem nas spodbujajo govorci na radiu in TV, strokovnjaki in umetniki.

Ob poslušanju vsakodnevnih novic se nam porajajo vprašanja, dileme, mogoče celo stiske in strahovi, zato je pomembno, da jih preženemo z dobrimi in verodostojnimi informacijami,  znanjem ter primerno razlago.

Pri spopadanju s strahom pred neznanim so nam lahko v veliko pomoč za to usposobljeni strokovnjaki s svojimi nasveti.

Poskrbite, da bo življenje doma prijetno. Vzpostavite dnevno rutino, ki vam bo omogočila čim bolj sproščeno preživljanje časa. Učenci si naj naredijo urnik dopoldanskega in popoldanskega dela, kajti red, rutina in predvidljivost so pomembni elementi občutka varnosti. Pomembni sta tudi sprostitev in zabava (nekaj predlogov tukaj) in telesna dejavnost. Naši učitelji vam vsak dan posredujejo bogato izbiro idej za kvalitetno in ustvarjalno preživljanje časa ter opravljanje šolskega in domačega dela. Po odzivih sodeč večino učencev naloge opravlja redno, resno in odgovorno.

V času »ostanidoma« je skrb za dobro počutje in medsebojno razumevanje velikega pomena. Vsak naj po svojih močeh prispeva, da bo razpoloženje doma sproščeno in zabavno. Če vam bo težko, psihologinja Mateja Štirn svetuje: »Vedno pomaga, da se spomnimo, kaj je tisto, kar je kljub danim razmeram dobro, za kar smo hvaležni, ali so to odnosi, to, da smo doma na varnem, to, da smo danes naredili za koga kaj dobrega.«

Otroci naj si pomagajo med seboj. Dogovorite se, katera domača opravila so njihova dolžnost. Dela naj opravijo vestno in odgovorno. Zaupajte jim, zmorejo več, kot si odrasli mislimo. Dobro opravljenemu delu vedno sledi zadovoljstvo in občutek sreče.


Tone Pavček: Sreča

Sreča ni v glavi in ne v daljavi,

ne pod palcem zaklad.

Sreča je, ko se delo dobro opravi

in ko imaš koga rad.


Če boste naleteli na težave ali boste potrebovali pomoč, se lahko obrnete tudi na šolsko svetovalno službo na naslov olga.oven@osfrslj.si .

Ostanite zdravi, skrbite zase in za druge okoli vas. In ne pozabite, smeh je pol zdravja!

Olga Oven, šolska svetovalna delavka

 

 

Kako pomagati otroku pri učenju

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

V času, ko se je šolski živ – žav preselil v vaše domove, sta zelo pomembni organizacija in rutina delovnega dne. Pri tem vam lahko pomaga nekaj uporabnih nasvetov in napotkov, kako lahko pomagate otroku pri učenju, kako izboljšate svoje učenje, kako se najbolje učite, najdete tudi predlogo za oblikovanje urnika dnevnih dejavnosti in še marsikaj.
Obiščite spletno stran https://www.scoms-lj.si/si/aktualno.html .  Nasvete so pripravili strokovnjaki v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše.

Odlomek iz stripa Nasveti za otroke in najstnike:

»Korona čas bo enkrat minil……in takrat bo pomembno, da se bomo vrnili v vsakdanje življenje. Zato v tem času ohranjajmo stike z drugimi, bodimo do njih prijazni, ne širimo sovražnega govora ter si pomagajmo s humorjem preživeti to posebno obdobje. Pogledamo lahko na to tudi kot izziv na čas, da spoznamo sebe na drugačen način, kot smo se poznali prej. Dobili bomo dragocene življenjske izkušnje, ki nas bodo bogatile še naprej in postali bomo večji super heroji, ko bomo skupaj premagali korono.« 

(Avtorja: Daša Vervega, spec. klin. psih. in Jernej Aureoni, najstnik)

Za učenke in učence:

Isa institut – NEKAJ IDEJ,  KI VAM LAHKO POMAGAJO PRI UČENJU NA DALJAVO: povezava tukaj

Risanka: TELESNI STRAŽARJI (odziv telesa na okužbo)

Tibetanske vaje za otroke: povezava tukaj

Razgibajmo Ljubljano – Človek, razgibaj se! (družabna igra): povezava tukaj

 

Želim vam prijeten dan,
Olga Oven, šolska svetovalna delavka

 

 

 

Vpis v srednje šole

Spoštovane devetošolke, devetošolci, spoštovani starši!

Zaradi izrednih razmer, ki trenutno vladajo v naši ožji in širši okolici, smo z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejeli naslednje obvestilo:

Obvestilo!

Vse kandidate, ki se prijavljajo za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto 2020/2021 obveščamo, da bodo srednje šole, ki še niso izvedle preizkusov nadarjenosti, ki so pogoj za vpis v nekatere srednješolske izobraževalne programe, v katere se želijo prijaviti devetošolci, ali razgovorov z devetošolci, ki se prijavljajo za vpis v športne oddelke Gimnazije, te aktivnosti izvedle po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno – izobraževalne dejavnosti. Prav tako bo prvotno postavljen rok za prijavo za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto (to je 2. 4. 2020) prestavljen.

Takoj, ko bomo izvedeli nov datum vpisa, vas bomo obvestili. V zvezi z vpisom v SŠ si lahko preberete na spletni strani www.mojaizbira.si in https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Ostanite zdravi, pazite nase, bodite solidarni, sočutni in prijazni do ljudi, ki vas obkrožajo.

Olga Oven, šolska svetovalna delavka 

ZAPRI